X Title

RSS - що це?

RSS — це засіб, за допомогою якого можна легко й швидко довідатися про появу нової інформації на сайтах.

Чи є на сайті RSS?

Якщо Ви бачите на сайті маленький жовтогарячий значок з буквами XML або RSS, значить під ним є посилання на RSS-файл.

RSS був розроблений творцями новинних сайтів для зручності їх відвідувачів, сьогодні, підписавшись на декілька RSS-потоків одночасно, можна легко відслідковувати безліч новинних Інтернет-ресурсів, нових повідомлень на форумах і в Інтернет-щоденниках, статтях і фотографіях, також одержувати інформацію про результати соціологічних і маркетингових досліджень і багато чого іншого.

Сучасні браузери й поштові клієнти вміють працювати з RSS-потоками, серед них Safari, Maxthon, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera, Microsoft Internet Explorer (починаючи з версії 7.0).

Мир на сході України настане завдяки:

Мінським домовленностям

Повній перемозі України в АТО

Домовленностями між Президентами України і Росії

Затягнеться довгострокова війна

Інша думка

Проекти Прес-служба Фото/відео

Опитування:

Мир на сході України настане завдяки:

26 березн¤ 2019 10:57
Рік "Українського форуму"
Безпека України 2010

Статут

 1. Загальні положення.

  1.1. Громадська організація "Громадсько-політичне об'єднання "Український форум" (далі "Український форум") - є самоврядною, неприбутковою громадською організацією, що утворена на підставі Конституції України, чинного законодавства України та має мету визначену в розділі 2. "Український форум" не має на меті отримання прибутку.

  1.2. "Український форум" має місцевий статус, діє у відповідності до чинного законодавства, Закону України "Про об'єднання громадян" та керується у своїй діяльності цим Статутом.

  1.3. Діяльність "Українського форуму" поширюється на території м. Києва. "Український форум" підтримує зв'язки з громадськими організаціями, зацікавленими приватними та державними установами, підприємствами, організаціями.

  1.4. "Український форум" є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. "Український форум" має самостійний баланс, основні та оборотні рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, символіку зі своїм найменуванням, які затверджуються загальними зборами.

  1.5. Засновниками "Українського форуму" є політичні та громадські діячі, вчені, які внесли значний вклад у розбудову Української держави, формування позитивного іміджу України в світі, відстоювання самобутності української культури, традицій та моралі.

  1.6. "Український форум" може створювати місцеві осередки відповідно до діючого законодавства.

  1.7. "Український форум" має право:

  • представляти і захищати свої законні Інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
  • брати участь у політичній та громадській діяльності, проводити масові заходи (збори, конференції, мітинги, демонстрації тощо);
  • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
  • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
  • самостійно вирішувати питання про надання консультативної та іншої допомоги її набувачам;
  • створювати установи та організації;
  • вносити пропозиції до органів влади і управління;
  • об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
  • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями;
  • самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги своєї діяльності;
  • відкривати у встановленому порядку рахунки (у тому числі в іноземній валюті) в установах банків;
  • засновувати засоби масової інформації;
  • засновувати установи, організації та підприємства із статусом юридичної особи, встановленому законом порядку, необхідні для виконання статутних цілей;
  • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством;
  • популяризувати своє ім'я, назву, символіку;
  • користуватися пільгами, передбаченими законодавством;
  • бути власником та розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством та цим Статутом;
  • отримувати кошти і матеріальні цінності для виконання своїх статутних завдань від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства.

  1.6. Діяльність "Українського форуму" грунтується на принципах добровільності, | рівноправності його членів, самоврядності, законності та публічності.

  1.7. "Український форум" не відповідає по зобов'язаннях держави та її органів, а держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях "Українського форуму".

  1.8. "Український форум" відповідає по своїх зобов'язаннях тим своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути накладено стягнення. "Український форум" може бути позивачем і відповідачем у суді, господарсьому або третейському суді, звертатися по юридичну та іншу допомогу, у т.ч. до іноземних та міжнародних фізичних та юридичних осіб.

  1.9 "Український форум" не відповідає по зобов'язаннях юридичних осіб, які створюються ним.

  1.10. Взаємовідносини "Українського форуму" з юридичними і фізичними особами визначаються згідно із законодавством.

  1.11. Юридична адреса "Українського форуму": 04136, м.Київ, вул. ПІвнічно-Сирецька, 3.

  1.12. Повна назва організації - "Громадсько-політичне об'єднання "Український форум", скорочена - "Український форум".

 2. Мета і завдання "Українського форуму".

  2.1. Основною метою створення "Українського форуму" є об'єднання громадян для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів, сприяння поширенню цінностей громадянського суспільства як основи для консолідації нації і поступального розвитку України.

  2.2. Завданнями діяльності "Українського форуму" є ґрунтовний аналіз визначальних суспільних, політичних й економічних тенденцій та їхніх наслідків для України, акумулювання громадської думки і формулювання на її основі пропозицій програмного характеру з метою їх подальшої трансформації у державні рішення.

  2.3. Діяльність "Українського форуму" передбачає:

  • співробітництво з іншими громадськими організаціями, парламентськими і непарламентськими політичними партіями;
  • залучення до співпраці політичне активної молоді;
  • розширення експертного потенціалу об'єднання через постійні контакти з іноземними фахівцями та організацію їхніх публічних виступів в Україні;
  • проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій, круглих столів та експертних семінарів з стратегічно важливих питань державного розвитку;
  • інформування суспільства про небезпечні явища у житті держави, створення суспільного резонансу й сприяння громадській активності задля формування альтернативних стратегій подолання негативних тенденцій;
  • регулярне оприлюднення через інформаційні джерела програм діяльності "Українського форуму" та результатів їхньої реалізації.

  2.4. Для досягнення мети "Український форум" в установленому законодавством України порядку:

  • сприяє організації та проведенню різнопланових наукових досліджень, в тому числі досліджень суспільної думки, з цієї метою сприяє засновуванню, у т.ч. зі статусом юридичної особи, науково-дослідні інституції, аналітичні центри, що виконують науково-дослідну та експертну діяльність, спрямовану на виконання мети та завдання "Українського форуму" та передбачену Статутом "Українського форуму";
  • сприяє проведенню незалежної експертизи наукових, державних та недержавних програм і проектів;
  • формує інформаційні бази і банки даних, що пов'язані з розвитком науково-дослідної та експертної діяльності, передбаченою Статутом "Українського форуму";
  • сприяє та надає допомогу у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, які висвітлюють діяльність, передбачену Статутом "Українського форуму";
  • сприяє організації публічних науково - просвітницьких заходів, публічних лекцій, створенню навчально-інформаційних центрів, культурно-просвітницьких центрів та комплексів для реалізації завдань, передбачених Статутом "Українського форуму";
  • надає допомогу вченим, які здійснюють наукові дослідження, що передбачені Статутом "Українського форуму";
  • дарує, надає в безоплатне або пільгове користування майнові об'єкти, що належать "Українському форуму";
  • видає дозвіл на використання символіки "Українського форуму"; -сприяє у забезпеченні повного, часткового або безоплатного утримання наукових об'єктів, об'єктів освіти та інших об'єктів благодійницької діяльності "Українського форуму",

 3. Члени "Українського форуму", їх права та обов'язки.

  3.1 Членами "Українського форуму" можуть бути фізичні особи, які є громадянами України, визнають Статут "Українського форуму" та досягли 18-річного віку; політичні та громадські діячі, вчені, які внесли значний вклад у розбудову Української держави, формування позитивного іміджу України в світі, відстоювання самобутності української культури, традицій та моралі. Кількість членів "Українського форуму" не є обмеженою.

  3.2. Вступ до членів "Українського форуму" здійснюється за письмовою заявою кандидата, рішення по якій приймається на Загальних зборах 2/3 голосів усіх членів "Українського форуму", шляхом таємного/відкритого голосування. Процедура голосування - таємне або відкрите голосування затверджується рішенням 2/3 учасників Загальних зборів.

  3.3. Почесними членами "Українського форуму" обираються політичні та громадські діячі, вчені, які внесли значний вклад у розбудову України.

  3.4. Права і обов'язки членів "Українського форуму":

  • брати участь в управлінні діяльністю "Українського форуму" відповідно до Статуту;
  • одержувати повну і всебічну інформацію про діяльність "Українського форуму";
  • додержуватися положень Статуту, Загальних зборів та інших органів управління "Українського форуму";
  • виконувати прийняті на себе зобов'язання; -робити внески у порядку, розмірі та засобами, як це передбачено установчими документами або рішенням Загальних зборів.

  3.5. Для виходу із числа членів "Українського форуму" необхідно подати письмову заяву на ім'я виконавчого секретаря не пізніше, ніж за один місяць до терміну виходу.

  3.6. Член "Українського форуму", який не виконує свої обов'язки, дії якого завдають шкоди репутації, суперечать меті і завданням "Українського форуму", може бути виключений з числа членів рішенням Загальних зборів шляхом таємного голосування 2/3 голосів учасників Загальних зборів "Українського форуму".

 4. Органи управління "Українського форуму".

  4.1. Органами управління "Українського форуму" є Загальні збори, голова, заступники { голови, Правління, виконавчий секретар, контрольно-ревізійна комісія.

  4.2. Вищим керівним органом "Українського форуму" є Загальні збори.

  4.3. Загальні збори "Українського форуму" проводяться не рідше одного разу на квартал.

  4.4. Рішення про проведення Загальних зборів приймається головою "Українського ! форуму".

  4.5. Виконавчий секретар повідомляє членів "Українського форуму" про порядок денний, місце та час проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення.

  4.6. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням голови "Українського форуму" або на вимогу 1/3 членів "Українського форуму".

  4.7. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше половини членів "Українського форуму", рішення приймаються більшістю голосів.

  4.8. Загальні збори "Українського форуму":

  • обирають голову "Українського форуму", заступників голови терміном, як правило, на 1 рік, виконавчого секретаря терміном на п'ять років та контрольно-ревізійну комісію терміном на п'ять років;
  • формують основні напрями діяльності "Українського форуму"; -розглядають пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту; -здійснюють нагляд за ходом реалізації програм і проектів, що реалізуються "Українським форумом" або його учасниками;
  • визначають план діяльності "Українського форуму" на поточний рік;
  • приймають рішення про входження в спілки, асоціації та інші об'єднання;
  • приймають рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників друкованих органів "Українського форуму" та визначають склад їх редакційних колегій; -заслуховують звіти виконавчого секретаря, керівників створених підприємств, організацій, установ "Українського форуму"; -затверджують ліміти і кошториси витрат "Українського форуму" на поточний рік та звіти про їх виконання;
  • приймають рішення про створення місцевих осередків;
  • затверджують зразки символіки та атрибутики "Українського форуму";
  • розглядають заяви, скарги та спірні питання членів "Українського форуму", надісланих на адресу виконавчого секретаря, членів Правління та його заступників та питання, які виникають у процесі роботи.

  4.9. До виключної компетенції Загальних зборів "Українського форуму" належить:

  • визначення основних напрямів діяльності "Українського форуму";
  • внесення змін і доповнень до Статуту "Українського форуму";
  • обрання контрольно-ревізійної "Українського форуму" комісії та її голови;
  • розгляд апеляцій членів "Українського форуму", адресованих Загальним зборам;
  • заслуховування звітів виконавчого секретаря "Українського форуму" та контрольно-ревізійної комісії;
  • реалізація прав власності на майно та кошти "Українського форуму"; -затвердження рішень про реорганізацію або ліквідацію "Українського форуму"; -прийняття рішення про створення зі статусом юридичної особи підприємств, організацій, установ "Українського форуму";
  • за поданням голови "Українського форуму" та його заступників призначають керівників дочірніх підприємств, організацій, установ "Українського форуму".

  4.10. При неможливості присутності окремих членів "Українського форуму" на Загальних зборах вони можуть брати участь у голосуванні за допомогою телефону, телефаксу та інших засобів зв'язку.

  4.11. Голова "Українського форуму":

  • представляє "Український форум" у відносинах з органами державної влади, вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними;
  • контролює роботу Виконавчого секретаря;
  • контролює виконання поточних та перспективних планів діяльності "Українського форуму";
  • не менш як один раз на рік звітує перед Загальними зборами "Українського форуму";
  • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

  4.12. Для забезпечення всебічної та ефективної діяльності "Українського форуму" в період між Загальними зборами, створюється Правління "Українського форуму", до складу якого за посадою та функціональними обов'язками входять голова "Українського форуму", його заступники та виконавчий секретар, які обираються з членів "Українського форуму".

  4.13. Правління є постійно діючим центральним статутним органом, створюється на термін повноважень голови "Українського форуму" та проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 його членів, рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

  4.14. Виконавчий секретар "Українського форуму" здійснює поточну організаційну діяльність, необхідну для виконання рішень Загальних зборів, Правління та статутних завдань "Українського форуму".

  4.15. Контрольно-ревізійну комісію обирають Загальні збори "Українського форуму" терміном на п'ять років в кількості, що визначається Загальними зборами.

  4.16. До складу контрольно-ревізійної комісії входять голова, члени комісії.

  4.17. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів, Правління та виконавчого секретаря за дотриманням статутних положень членами "Українського форуму", основною діяльністю "Українського форуму", передбаченою цим Статутом.

  4.18. Контрольно-ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів, вимагати від посадових осіб "Українського форуму" надання їй усіх необхідних бухгалтерських та інших документів.

  4.19. Засідання контрольно-ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів.

  4.20. Місцеві осередки "Українського форуму" створюються за територіальним принципом та об'єднують не менше трьох осіб.

  4.21. Діяльність місцевих осередків спрямована на реалізацію мети та завдань "Українського форуму", які визначені цим статутом.

  4.22. Місцеві осередки легалізуються у встановленому законом порядку

 5. Майно "Українського форуму".
  Звітність та контроль за діяльністю "Українського форуму". Порядок здійснення господарської та іншої комерційної діяльності.

  5.1. У власності "Українського форуму" може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

  5.2. "Український форум" має право укладати щодо майна та коштів, що перебувають у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

  5.3. "Український форум" набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів на підставах, не заборонених законом.

  5.4. Майно та кошти "Українського форуму" складається з:

  • внесків засновників, членів "Українського форуму" та інших благодійників;
  • внесків і пожертвувань, зроблених фізичними і юридичними особами в грошовій та матеріальній формі;

  5.5. Майно "Українського форуму" перебуває на його балансі.

  5.6. "Український форум" самостійно розпоряджається своїм майном і використовує його згідно із своїми статутними цілями.

  5.7. "Український форум" також має право розпорядження майном та коштами, придбаними в результаті провадження господарської та іншої комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.

  5.8. Надходження коштів від безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань спрямовуються на статутні цілі, благодійництво і забезпечення основної діяльності "Українського форуму" у розмірах і порядку, передбачених законодавством.

  5.9. Український форум може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

  5.10. Державний контроль за діяльністю "Українського форуму" здійснюється Державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

  5.11. "Український форум" здійснює ведення оперативного та бухгалтерського обліку своєї роботи, звітності і подання ЇЇ в установленому порядку відповідним державним органам.

 6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту "Українського форуму".

  6.1. Зміни і доповнення до цього Статуту можуть бути внесені за рішенням 3Л голосів делегатів або уповноважених осіб на Загальних зборах "Українського форуму".

  6.2. Про всі зміни у відповідності до чинного законодавства повідомляється реєструючий орган.

 7. Реорганізація та припинення діяльності "Українського форуму".

  7.1. Діяльність "Українського форуму" може бути припинена або реорганізована за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше 3Л голосів делегатів або уповноважених осіб, присутніх на Загальних зборах.

  7.2. Припинення діяльності "Українського форуму" може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску або за рішенням суду).

  7.3. Реорганізація "Українського форуму" здійснюється за рішенням Загальних зборів "Українського форуму" відповідно до вимог цього Статуту. У випадку реорганізації "Українського форуму" його права та обов'язки переходять до правонаступників.

  7.4. Майно і кошти "Українського форуму", у тому числі виручку від продажу його майна у разі ліквідації, після проведення розрахунків по оплаті праці найманих працівників, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами. Не можуть перерозподілятися між членами "Українського форуму", а спрямовуються на благодійні цілі, або передаються іншим неприбутковим громадським організаціям відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються до доходу державного бюджету.

Версія для друку